Algemene voorwaardenHet maken van een account is geheel gratis.
Om te kunnen aanmelden onze website moet u 18 jaar of ouder zijn.
Door een profiel aan te maken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die gelden.
Na u aanmelding bent u gratis lid en hebt u aangegeven de algemene voorwaarden en het privacy beleid te hebben gelezen.

U hebt de volgende functies tot u beschikking:
1.Profielen van andere deelnemers bekijken(indien deze open staan voor publiek)
2.Uw eigen foto's plaatsen en beheren
3.Berichten, flirts en presentjes ontvangen

Member worden van onze website
U hebt de volgende functies tot u beschikking:
1.Profielen van andere deelnemers bekijken(indien deze open staan voor publiek)
2.Uw eigen foto's plaatsen en beheren
3.Prive foto-albums bekijken
4.Uw favorieten-album opstellen
5.Een uitgebreid profiel aanmaken
6.Berichten versturen
7.Flirts sturen
8.Prive foto's versturen
9.Persoonlijke berichten aan andere deelnemers versturen
Om volledige toegang te krijgen dient u eerst een gratis account aan te maken.

Op onze website kunt u zich zo goed als anoniem begeven. Het is aan uzelf of u contact en prive gegevens verstrekt, wij doen hier dan ook geen controle op. Dit kunt u op de live-chat doen. Om onze leden te beschermen kunnen er geen e-mailadressen en telefoonnummers in het berichten verkeer doorgegeven worden. Wij adviseren mensen alleen prive gegevens te verstrekken indien zij dit zelf veilig achten. Wees u ervan bewust dat diegene die u denkt op de mail te treffen in werkelijkheid niet de persoon hoeft te zijn als wie hij of zij zich voordoet. Wij doen er alles aan fake profielen te weren echter kunnen we dit niet 100% garanderen. Onze website bestaat hoofdzakelijk uit echte leden waar niet in alle gevallen een afspraak mogelijk is puur vanwege het feit dat wij niet alles op echtheid kunnen controleren. Dit geldt tevens voor het komen tot een afspraak waar wij niet verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld. Wij hebben geen inzage in de onderlinge conversaties omdat we de privacy van onze leden hoog hebben staan. Indien u een afspraak maakt raden wij u aan iemand in vertrouwen te nemen en te vertellen waar u naar toe gaat en bij telefonisch contact gebruik te maken van nummerweergave. Spreek af op een openbare plaats en neem desnoods iemand mee om de eerste ontmoeting goed te laten verlopen. Deze website bevat gemaakte profielen, deze dienen uitsluitend voor entertainment doeleinden. ** Zijn fictieve profielen van members op KimmieRachella. Afspreken op onze website is daarom niet mogelijk.

Het uploaden van materiaal:
Na het inloggen op onze website kunt u foto's uploaden.
Het bestand moet aan de volgende voorwaarden voldoen!
Bestandformaten:.jpeg .jpg .png en .gif
Grote: max. 2 MB
Fotomateriaal mag door ons zonder opgave van reden worden geweigerd dan wel verwijderd worden.
Pornografische afbeeldingen worden door ons per direct verwijderd waar bij herhaling van pornografische afbeeldingen een definitieve ban het gevolg zal zijn.

Foutmeldingen en inlog problemen:
Problemen met inloggen kunnen op 3 manieren veroorzaakt worden:
1. Uw beveiligingsinstellingen staan erg hoog. (bijv. in de browser, firewall, of virusscan) waardoor het "inlog cookie" niet geaccepteerd wordt.
2. Uw browser accepteert geen nieuwe cookies omdat het geheugen vol is. Dit lost u op door het volgende te doen: start > configuratiescherm > internet opties > en wis hier uw cookies.
3. U heeft de verkeerder inlog gegevens ingevoerd.
Als u aan deze voorwaarden voldoet en nog steeds problemen heeft neem dan contact met ons op.

Cookies:
Informatie over cookies op onze website
Deze website bevat zogenaamde "cookies". Volgens de wet op de elektronische communicatie (in werking getreden op 25 juli 2003) moet iedereen die een site bezoekt die cookies bevat de onderstaande informatie ontvangen: de website bevat cookies, doel waarvoor de cookies worden gebruikt en hoe de cookies vermeden kunnen worden.
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, met daarin veelal een anonieme unieke identificatiecode, die vanaf de computer van een website naar uw browser wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op vele websites geven cookies de gebruiker toegang tot bepaalde functies. Met de informatie in het cookie is het mogelijk het surfgedrag van een specifieke gebruiker na te gaan.
Op onze website worden cookies gebruikt wanneer de bezoeker een vragenformulier invult bijvoorbeeld bij aanmelding.
Als u het gebruik van cookies niet accepteert, kunt u:
*Deze website sluiten
*Besluiten geen vragenformulieren in te vullen
*Besluiten u niet aan te melden

De informatie die u publiceert op onze website mag:
*Geen schade aan brengen aan derde of een belediging vormen voor anderen of hen als crimineel bestempelen
*Niet bedreigend, obsceen of kwetsend zijn
*Geen opruiende opmerkingen over een groep mensen bevatten, racistische of seksistische opmerkingen
*Opruiende opmerkingen bevatten die op seksuele geaardheid zijn gebaseerd
*Geen illegale teksten met geweld of kinderpornografie bevatten
*Geen inbreuk op professionele geheimhoudingsplicht bevatten
*Geen datavirussen verspreiden
*Geen auteursrechtwetten overtreden
*Niet aanzetten tot misdaad en geen misdadige activiteit van welke soort dan ook vormen
*Niet bewust informatie bevatten die niet correct is met de werkelijkheid ook is het verboden u voor te doen als iemand anders
*Geen pornografische en of erotische afbeeldingen of informatie bevatten
*Ons systeem is bedoeld voor een persoonlijk gebruik: het is dan ook verboden foto's te uploaden die niet van u persoonlijk zijn

Bedenk dat:
U persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u plaatst op onze website. Alles wat u op het internet zet daar ook blijvend aanwezig is en dat u geen beheersing hebt over hoe het materiaal wordt verspreid. U anoniem bent voor andere gebruikers maar dat uw netidentiteit (uw IP-nummer) geregistreerd en opgeslagen wordt, zodat u getraceerd kunt worden als u de net-etiquetteregels hebt overtreden of als er bij de politie een klacht wordt ingediend.

Aanvullende regels en informatie:
U mag waar dan ook op onze website geen materiaal bekendmaken dat wordt beschermd door auteursrechtwetgeving. U mag onze website niet als forum voor welk illegale activiteit dan ook gebruiken, voor de verspreiding van materiaal dat inbreuk maakt op welk wet dan ook of dat als kwetsend gezien kan worden (bijvoorbeeld opruiende opmerkingen over een bepaalde groep of pestende of beledigende opmerkingen die zijn gebaseerd op seksuele geaardheid). Ook mag u geen links maken naar illegale websites of websites die illegaal materiaal bevatten. Als u een link naar een dergelijke website hebt gemaakt dan bent u verantwoordelijk voor deze overtreding.

Deze website mag alleen voor prive doeleinden gebruikt worden. Elk gebruik van een website, al dan niet rechtstreeks, voor commerciele doeleinden zoals verkopen, adverteren en onderzoeken vormt een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden waarvoor onze website schadevergoeding kan eisen. U mag onze website niet gebruiken als een middel voor verspreiding of als een bron van contacten voor de verspreiding van commerciele berichten zoals bijvoorbeeld spam mail. U mag geen links maken naar sites die pornografisch, racistisch of die duidelijk ongepast zijn. Alle pogingen om in onze website computersysteem in te breken worden aan de politie gemeld. Het is absoluut verboden om onze websitediensten/functies verkeerd te gebruiken of te misbruiken door bijvoorbeeld het pesten of beledigen van iemand vanwege zijn/haar seksuele geaardheid.

Beleid m.b.t. foto's, tekst en profielen:
De foto's die u uploadt en u commentaar vallen alle onder de bovenstaande regels. Onze website behoudt zich het recht om foto's, commentaar, profielen en aantekeningen te veranderen of te verwijderen als ze illegaal zijn of als kwetsend, beledigend of als ongepast worden beschouwd. Ook worden persoonlijke contactgegevens verwijderd van het profiel. Pornografische en of erotisch getinte afbeeldingen en informatie op het profiel worden niet togestaan. Bij constatering hiervan zal een van de beheerders het materiaal verwijderen en het lid een waarschuwing geven waar bij herhaling een definitieve BAN het gevolg zal zijn. Het plaatsen van een profielfoto is niet verplicht echter raden we het wel aan om sneller contacten te kunnen leggen. Wij hebben geen inzage in de onderlinge conversaties uit privacy oogpunt waar dus ieder zelf verantwoordelijk is voor de gesprekken die hij of zij voert. Dit geldt tevens voor de foto's en prive gegevens die onderling verstuurd worden. Onze website kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor afspraken die wel of niet gemaakt worden onderling. Mocht u tot een afspraak komen spreek dan af op een openbare plaats desnoods in gezelschap van een goede kennis om zo het eerste contact te laten verlopen. Een andere optie is iemand in vertrouwen te nemen en te vertellen waar u naar toe gaat en bij telefonisch contact gebruik te maken van nummerweergave.

Privacy en veiligheid:
Wij van onze website beschermen en respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. Onze website zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze privacy policy zijn omschreven. Wij van onze website hebben alle mogelijke stappen ondernomen uw informatiegegevens in een veilige omgeving op te slaan. Tevens biedt ons systeem een e-mailcontact via het anonieme mailsysteem van hier wordt uw privacy gegarandeerd. Onze website leest de inhoud van dit vertrouwelijke interne e-mailsysteem niet. De persoonlijke gegevens die buiten de profiellijst bij registratie zijn verstrekt zijn absoluut niet toegankelijk voor derden. Ook doen wij niet aan uitwisseling, verkoop van deze gegevens en worden ze niet doorgespeeld aan derden. Een member van onze website kan op elk moment zelf zijn persoonsgegevens veranderen of verwijderen uit de database ook kan hij zich verwijderen van de mailinglist als de deelnemer zich hiervoor heeft opgegeven. Een member kan ten alle tijde zijn of haar profiel verwijderen indien gewenst. Natuurlijk is onze website en de beheerder niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit deelname en eventuele afspraken en het verloop hiervan.

Misbruik en klachten indienen:
Als u een bericht ontvangt, een mail of een foto dat/die een overtreding van de bovenstaande regels vormt is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de helpdesk van onze website.

Overmacht:
In geval van overmacht wordt de verplichting van onze website opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Overige bepalingen:
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen onze website en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Houdt u rekening met de mogelijkheid dat niet iedereen is wie hij/zij zegt dat hij is. Onze website kan niet garanderen dat ieder member een natuurlijk persoon is. Indien u vermoedt dat een lid fake is kunt u dit lid melden als een fake profiel. Onze website zal iedere melding beoordelen en indien nodig gepaste maatregelen treffen.

Onze website behoudt het recht om alle content onaangekondigd te wijzigen.

Members-uitleg